Досие № 2 на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич"

Досие № 2 на ОП с предмет: „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич"

Детска градина № 24 „ Приказен свят“гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 14:00 часа на 18.02.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич" по обособени позиции, стартирана с обява №042/ 07.02.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 24.02.2020 г. от 17:30 часа в сградата на Детска градина № 24 „ Приказен свят“ с адрес гр. Добрич, ул. "Дунав" № 16, етаж 2, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи: