Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет:„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич"

Досие № 1 за 2020г. на ОП с предмет:„ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич"

Детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич кани всички заинтересовани лица в срок до 17:00 часа на 30.01.2020г. да подадат оферта за участие във възлагане по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез “Събиране на оферти с обява” на обществена поръчка с предмет „ Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на детска градина № 24 „ Приказен свят“ гр. Добрич" по обособени позиции, стартирана с обява №038/20.01.2020г.

Получените оферти ще се отворят на публично заседание на 05.02.2020 г. от 09:00 часа в сградата на Детска градина № 24 „ Приказен свят“ с адрес гр. Добрич, ул." Дунав" №16,етаж 2, директорска стая. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Електронни документи: